جواب تمرین قرآن هفتم|درس یازدهم|آموزش مفاهیم صفحه102

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه102

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ملک

یومئذ

ءامنوا

نعیم

کفروا

کذبوا بـِ

اولئک

مهین

حسن

رازق

فرمانروایی

آن روز

ایمان آوردند

پر نعمت

کافر شدند

تکذیب کردند،انکار کردند

آنها

خوارکننده

نیکو،خوب

روزی دهنده

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الملک یومئذ لله: فرمانروایی آن روز برای خداست

2-فالذین ءامنوا: پس کسانی که ایمان آوردند

3-و عملوا الصالحت: و کارهای خوب(شایسته) انجام دادند

4-فی جنت النعیم: در بهشت های پرنعمت

5-و الذین کفروا: و کسانی که کافر شدند

6-و کذبوا بایتنا: و انکار کردند نشانه هایمان را

7- عذاب مهین:عذابی خوارکننده

8-فی سبیل الله:در راه خدا

9-رزقا حسنا:روزی نیکو

10-خیر الرزقین:بهترین روزی دهندگان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!