جواب تمرین قرآن چهارم/ درس اول/جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 7

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 7

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 7

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن وصل کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!