جواب تمرین قرآن چهارم/ درس دهم/جلسه اول پیام قرآنی صفحه 63

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 63

معنی لغات زیر را بنویسید.

حَسُنات: کارهای خوب                    سَیّئات: کارهای بد                      حَسَنَۀ: کار خوب                 سَیّئۀ: کار بد

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!