جواب تمرین قرآن چهارم/ درس دوم/جلسه سوم تمرین دوم و تمرین سوم صفحه 13

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 13

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 13

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!