جواب تمرین قرآن چهارم/ درس ششم/جلسه سوم تمرین سوم صفحه 37

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 37

در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!