جواب تمرین قرآن چهارم/ درس هفتم/جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 47

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 47

در عبارات تمرین فوق، زیر پایه‌های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!