جواب تمرین قرآن چهارم: درس پنجم/جلسه اول پیام قرآنی صفحه 27

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 27

معنی کلمات زیر را بنویسید.

حَبلِ اللهِ: ریسمان خدا

به نظر شما منظور از «حَبلِ اللهِ» (ریسمان خدا) چیست؟

ریسمان وسیله اتصال به یک چیز است که می‌توان با آن خود را نجات داد. در این‌جا منظور از ریسمان الهی همان قرآن، پیامبر و امامان معصوم است که که ما به وسیله آنان به خدا متصل و نجات می‌یابیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!