جواب تمرین قرآن چهارم/ درس چهارم/جلسه سوم تمرین دوم صفحه 26

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 26

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 26

در عبارات تمرین فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!