جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس بیست‌و‌یکم: استعمار چیست؟/صفحه 109

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 109

بحث گروهی: متن بالا را بخوانید و بگویید چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود؟

زیرا ایران از لحاظ موقعیت‌های جغرافیایی و منابع و معادن موقعیت ویژه‌ای دارد.

کدام کشورها در امور ایران دخالت می‌کردند؟

روسیه، انگلیس، آمریکا

این امتیازات و دخالت‌ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟

باعث وابستگی به کشورهای استعمارگر و درنتیجه عدم پیشرفت و همچنین باعث غارت منابع ملی کشور شد.

به‌نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه‌ی دخالت می‌دادند؟

زیرا این پادشاهان دست‌نشانده‌ی استعمارگران بودند و برای تثبیت جایگاه خود مجبور بودند از آن‌ها اطلاعت کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!