جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی/فعالیت صفحه 65

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 65

1- متن را مطالعه کنید:

الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.

  • وجود نظم و امنیت در سراسر کشور
  • یکپارچه بودن سرزمین ایران
  • وجود شبکه وسیعی از راه‌ها و کاروان‌سراها

ب) سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.

عوارض کاروان‌های تجاری و مالیات صادرات ابریشم

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!