جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی/فعالیت صفحه 67

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 67

3- محتشم کاشانی از شاعران و مرثیه سرایان برجسته دوره صفویه است. آیا میدانید مشهورترین شعر او چیست؟ 

باز این چه شورش است که درخلق عالم است *** باز این چه نوحه و چه ماتم است

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!