جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوم: حرکات زمین/به کار ببندیم صفحه 14

مطالعات اجتماعی نهم: به کار ببندیم صفحه 14

1- الف) با استفاده از یک نقشه ،طول و عرض جغرافیایی کشور ایران را بخوانید و بنویسید.

طول و عرض جغرافیایی ایران: 25 درجه و 3 دقیقه الی 39 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 44 درجه و 5 دقیقه الی 63 درجه و 18 دقیقه طول شرقی

3- میانگین سرعت گردش زمین به دور خورشید در یک ثانیه 30 کیلومتر است، سرعت حرکت زمین به دور خورشید در یک ساعت چقدر است؟ حساب کنید.

هر ساعت برابر با 60 دقیقه و هر دقیقه برابر با 60 ثانیه است. بنابراین سرعت حرکت زمین به دور خورشید در یک ساعت 108000=3600×30

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!