جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سوم: چهره زمین/فعالیت صفحه 16

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 16

1- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جو) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.

سنگ کره: محل رشد گیاهان و گونه‌های گیاهی است.

آب کره: مهم‌ترین عنصر تشکیل زمین و ادامه حیات در زمین است.

هوا کره: برای تنفس و ادامه زندگی گیاهان و جانوران ضروری است.

2- آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آن‌ها را با این درس توضیح دهید.

به دلیل اهمیت شناخت زمین و شناخت خالق هستی در قرآن بارها درباره نکات علمی زمین‌شناسی بحث و تاکید شده است برای مثال کلمه ارض در قرآن 438 بار آمده است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!