جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفدهم: فرهنگ/فعالیت صفحه 117

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 117

4- فرض کنید کودکی از هر نوع ارتباط با آدم‌های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای طبیعیاش برطرف شود تا زنده بماند. به نظر شما این کودک چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

راه‌های برطرف کردن نیازها، شیوه ابراز احساسات و هیجان و ارزش‌ها و برقراری ارتباط و … را نمی‌داند و نمی‌تواند آن‌ها را برطرف کند.

5- با توجه به تصاویر این دو صفحه ،معنای هریک از نمادها و رفتارهای نمادین را بیان کنید.

از راست به چپ به ترتیب: نماد احترام نظامی، نماد مقاومت و پیروزی، نماد احترام سیاسی

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!