جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی/به کار ببندیم صفحه 96

مطالعات اجتماعی نهم: به کار ببندیم صفحه 96

2- با توجه به دانسته‌های خود، یک مورد از عملکردهای شاهان زیر را که نشان بدهد آن‌ها به قانون اساسی مشروطه پایبند بوده یا نبوده‌اند، بنویسید. 

محمدعلی شاه: به توپ بستن مجلس

احمد شاه: برکناری توسط مجلس شورای ملی از سلطنت و ایجاد حکومت پهلوی

رضا شاه: فرستادن افراد خود به مجلس و گرفتن نخست وزیری به زور قدرت نظامی

محمدرضا شاه: تأسیس ساواک

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!