جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و چهارم: قاره استرالیا و اقیانوسیه/فعالیت صفحه 160

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 160

1- به طور گروهی، استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس، پیدا کنید. سپس هر گروه، چند جزیره دیگر در اقیانوسیه نام ببرید.

جزایر استرالیا به سه دسته تقسیم می‌شود: 

  • جزایر مالزی: جزایر سلیمان، وانواتو، جزایر مالوکو، کالدونیای جدید
  • جزایر پلینزی: فیجی، تونگا، ساموآ
  • جزایر میکرونزی: جزایر ماریانا، گوام، کارولین

2- قاره استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟ چرا؟

نیمکره جنوبی؛ زیرا در جنوب خط استوا قرار دارد.

3- استرالیا از اطراف به کدام اقیانوس‌ها مربوط می‌شود؟

از غرب به اقیانوس هند و از شرق به اقیانوس آرام

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!