جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و سوم: قاره آمریکا/صفحه 158

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 138

1- کاربرگه شماره (15) نقشه‌خوانی قاره اروپا را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره (15)

نقشه قاره اروپا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!