جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و سوم: قاره آمریکا/فعالیت صفحه 154

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 154

1- نقشه کاربرگه شماره (17) قاره آمریکا را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره (17)

عکس: نقشه قاره آمریکا

جواب: 

از بالا تا پایین به ترتیب

اقیانوس منجمد شمالی

تنگه برینگ

رود می سی سی پی

توده آپلاش

رود میسوری

خلیج مکزیک

اقیانوس اطلس سمت راست

اقیانوس آرام سمت چپ

کانال پاناما

اقیانوس آرام جنوبی

جلگه آمازون

توده برزیل

رشته کوه آند

رود پارنا

جلگه پارنا

 

– نام تنگه‌ای که آمریکا را از قاره آسیا جدا می‌کند؟

تنگه برینگ

– نام اقیانوس‌ها و خلیج‌ها؟

اقیانوس اطلس، آرام، منجمد شمالی، خلیج مکزیک

– نام رودها و جلگه‌های مهم آمریکای شمالی؟

رود می سی سی پی ، رود میسوری ، جلگه می سی سی پی

– نام رودها و جلگه های مهم آمریکای جنوبی؟

رود آمازون ، جلگه آمازون ، رود پارانا ، جلگه پارانا

– نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای شمالی؟

رشته کوه راکی

– نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای جنوبی؟

رشته کوه آند

– نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای شمالی؟

توده آپالاش

– نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای جنوبی؟

توده برزیل

– نام کانال معروفی که دو اقیانوس را به هم می پیوندد؟

کانال پاناما

2- فرض کنید روی نقشه ، یک کشتی میخواهد از یک اقیانوس به اقیانوس دیگر، سفر کند. دو مسیر جداگانه برای کشتی بکشید. سپس بگویید کدام مسیر کوتاه‌تر است؟ چرا؟

به دلیل گذشتن از کانال پاناما راحت ترین روش و نزدیک ترین روش جا به جا شدن بین دو اقیانوس است.

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 154

2- کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عینا مانند افریقا است؟ چرا؟

آمریکای مرکزی و جنوبی؛ چرا که هردو نزدیک به خط استوا هستند

3- رود آمازون به کدام اقیانوس می‌ریزد؟

اطلس

با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟

برزیل

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!