جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و یکم: ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا/فعالیت صفحه 141

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 141

2- حدس بزنید عکس‌های شماره (3) و  (4) کدام مکان‌های گردشگری در اروپا را نشان می‌دهد.

عکس شماره (3) :برج پیزا

3- فکر می‌کنید دلیل مشابهت بین بعضی بناهای اروپایی با بناهای اسلامی چیست؟

در دوران بعد از اسلام که بین حکومت‌های بزرگ جنگ بود حکومت مسلمانان بخش‌های وسیعی از قلمرو حکومتی اروپاییان را تحت سلطه خود داشتند و این امر باعث شد که فرهنگ مسلمانان به دیگر نقاط جهان گسترش یافته و معماری اسلامی در آن‌جا رونق یابد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!