جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوازدهم: عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسلامی/فعالیت صفحه 72

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 72

3- با توجه به نمودار خط زمان در صفحه 69 و نقشه‌های صفحه 70 و 71، جدول زیر را کامل کنید.

عکس: جدول/ بیشتر بدانیم

جواب:

سلسله طاهریان:

موسس/ طاهربن حسین

پایتخت/ نیشابور و مروه

 

سلسله صفاریان: 

موسس/ یعقوب لیث

پایتخت/ زرنج

قلمرو/ سیستان و نواحی مجاور

 

سلسله علویان طبرستان:

دوره حکومت/ قرن 3 و 4 قمری

پایتخت/ آمل

قلمرو/ طبرستان

 

سلسله سامانیان:

دوره حکومت/ قرن 3 و 4 قمری

موسس/ امیر اسماعیل

پایتخت/ بخارا

قلمرو/ ماوراءالنهر

 

سلسله آل بویه:

دوره حکومت/ قرن 4 و 5 قمری

پایتخت/ اصفهان

قلمرو/ بیشتر ایران امروزی و شرق عراق

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!