جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس سیزدهم: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان/فعالیت صفحه 83

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 83

5- به طور گروهی متن را بخوانید وعلل اقتصادی و سیاسی جنگ‌های صلیبی را فهرست و در کلاس به طور مختصر بیان کنید.

علل اقتصادی: گسترش فقر و گرسنگی، افزایش رفاه و رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسلامی، بیماری‌های خطرناک و قحطی در اروپا

علل سیاسی: توسعه طلبی و زیاده‌خواهی تجاری شهرهای ایتالیا، پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا و نگرانی اروپاییان از این مسئله، ضعف و فروپاشی روم شرقی و حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی و دیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!