جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس ششم: قوه قضائیه/به کار ببندیم صفحه 34

مطالعات اجتماعی هشتم: به کار ببندیم صفحه 34

1- با راهنمایی معلم و همفکری دوستانتان یکی از آسیب‌های اجتماعی را که در محیط زندگی شما وجود دارد درنظر بگیرید و انجمنی برای مبارزه با آن آسیب پیشنهاد بدهید. بگویید این انجمن چه فعالیت‌های می‌تواند انجام دهد؟

انجمن مبارزه با مواد مخدر: برگزاری سخرانی با مدیران و نشاوران این انجمن و نمایش فیلم و تئاتر با موضوع بلای خانمان سوز

3- در مواقعی که به مشکلی برمیخوریم، چگونه با پلیس تماس میگیریم؟ با چه شماره‌ای؟

شماره پلیس 110

شماره امداد و نجات بین الملل 112

4- درباره کار یک وکیل پرس و جو کنید و نتیجه را در یک بند در کلاس بیان نمایید.

وکیل حقوقی کسی است که از جانب موکل اجازه داشته باشد در خصوص مسائل حقوقی، در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدام کند. دراین رابطه وکیل حقوقی نسبت به احقاق حقوق موکلش در رابطه با  موضوع مطروحه در مراجع قضایی و غیر قضایی طبق حدود اختیاراتش انجام وظیفه می نماید و آثار اقدام وکیل در مراجع فوق، طبق قانون مدنی متوجه موکل است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!