جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نهم: ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان/فعالیت صفحه 49

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 49

1- کاربرگه شماره (5) عصر جاهلیت را انجام دهید.

کاربرگه شماره 5

عصر جاهلیت

با مطالعه متن درس 9، نشانه‌های عصر جاهلیت را از متن استخراج نمایید و در دایره‌ها قرار دهید.

عکس: نشانه های عصر جاهلیت

جواب:

بت پرستی

بیسوادی

جنگ و خونریزی

زنده به گور کردن فرزند دختر

تعصب قبیله ای

غارتگری

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!