جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هشتم: رسانه‌ها در زندگی ما/فعالیت صفحه 45

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 45

4- شما در محل زندگیتان به کدام رسانه‌های جمعی، دسترسی دارید؟ فکر می‌کنید تاکنون کدامیک از رسانه‌های جمعی بیشتر روی افکار و رفتار و سبک زندگی شما اثر گذاشته‌اند؟ چه تأثیری؟

تلفن همراه، تلویزیون و رادیو و…

تلفن همراه، هم تاثیر مثبت هم منفی دارد تاثیر مثبت آن یادگیری تکنولوژی و جست و جوی علم، ولی تاثیر منفی آن گوشه‌نشینی و دوری از خانواده بود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!