جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفدهم: ویژگی‌های طبیعی آسیا/فعالیت صفحه 107

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 107

1- با توجه به نمودار، وسعت قاره‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

  1. آسیا
  2. آفریقا
  3. آمریکای شمالی
  4. آمریکای جنوبی
  5. قطب جنوب
  6. اروپا
  7. استرالیا و اقیانوسیه

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!