جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس چهاردهم: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی/فعالیت صفحه 86

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 86

1- کاربرگه شماره (9)، (شخصیت‌های تاریخی) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره (9)

شخصیت‌های تاریخی

متن‌ها را بخوانید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

1- شخصیت‌های متن (1) و  (2) چه کسانی هستند؟

شخصیت متن 1: عمیدالملک کندری (وزیر طغرل)

شخصیت متن 2: خواجه نظام‌الملک توسی (وزیر آلب ارسلان و ملکشاه)

2- کدامیک از این دو در حوزه زبان و ادب فارسی، اقدام مهمی انجام داده است؟ چگونه؟

آلب ارسلان، بنا به نوشته متن شماره 1: من به عنوان یک ایرانی به زبان مادری خود یعنی زبان پارسی، علاقه مند بودم و برایم ناخوشایند بود که دفترهای ایران و فرمان های حکومتی و نامه ها به زبانی غیر از فارسی نوشته می‌شد. به همین سبب دستور دادم دفترها و نامه ها به خط و زبان فارسی نوشته شود و این رسم برای همیشه در ایران ماندگار شد.

3- پیغامی که در انتهای متن (1) آمده، خطاب به چه کسی بود؟

خواجه نظام‌الملک

4- هدف شخصیت متن (2) از نگارش سیاست‌نامه چه بود؟

این کتاب آیین فرمانروایی و راه و رسم کشورداری را به صورت پند و اندرز بیان کرده است.

5- اقدامات مشترک هر دو شخصیت چه بود؟

سر و سامان دادن به کشور و آموزش راه و روش کشورداری

 

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 86 

2- دیوان‌های دوره سلجوقی را به موارد مشابه امروز مربوط کنید.

عرض: (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

اشراف: (سازمان بررسی کل کشور)

استیفا: (سازمان امور اقتصادی و مالیاتی)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!