جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و چهارم: دانش و هنر در ایران باستان/فعالیت صفحه 151

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 151

3- همفکری کنید و بگویید چه نیازهایی باعث اختراع خط شد؟ اگر خط نبود چه کمبودهایی در جوامع پدید می‌آمد؟

برای حساب مالیات‌ها و داد و ستدها از نوشتن استفاده می‌کردند.

وسیله ارتباطی و رساندن پیغام به یکدیگر

ثبت دانش و جلوگیری از نابود شدن آن

4- به تصویر خط در دورۀ هخامنشیان توجه کنید و بگویید چرا به این خط، خط میخی می‌گویند؟

چون علامت‌های آن شبیه میخ است.

5- به شکل خط ایلامیان توجه کنید و بگویید چه نوع خطی بوده است؟

خط میخی

6- کاربرگۀ شمارۀ (21) انواع خط را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 21

انواع خط

١ــ نوشتن با خط میخی را تمرین کنید. با استفاده از جدول الفبای خط میخی، چند کلمه از کتیبه داریوش هخامنشی را به میخی بنویسید. (از چپ به راست)

جواب: (مَن) اَدَم

(بزرگ) وَزَرَگ

(داریوش) رَ اَ رَ یَ وَ او شَ

(پارسی) پَ آ رَ سَ ای یَ

 

٢ــ نوع هریک از خط‌های زیر را بنویسید و بگویید در زمان کدام سلسله یا تمدن از آن استفاده شده است.

عکس:

1- میخی (هخامنشی)

2- پهلوی (اشکانیان و ساسانیان)

3- تصویری (تمدن های ایلام و جیرفت)

جواب:

بالا سمت راست/خط 2

پایین سمت راست/خط 3

سمت چپ/ خط 1

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!