جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و سوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان/فعالیت صفحه 147

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 147

3- کدام یک از ورزش‌های ایران باستان در جهان امروز مرسوم است؟ چند مورد نام ببرید.

سوارکاری با اسب، تیراندازی، شنا، چوگان

4- کدام ورزش‌های امروزی در ایران باستان وجود نداشته است؟ چرا؟

والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس، اسکی روی یخ، بدمینتون و … 

چون این ورزش‌ها برای کشورهای دیگری است و با گذشت زمان برای مردم کشورهای دیگر هم آموزش داده شده است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!