جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان/فعالیت صفحه 136

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 136

3- با کمک معلم اشعار بالا را بخوانید و بگویید:

الف) کفشگر چه تقاضایی از شاه داشت؟

تحصیل فرزندش

ب) شاه در پاسخ چه گفت؟

قبول نکرد و گفت اختلافات طبقاتی در جامعه به هم می خورد و بچه کشاورز تا ابد باید کشاوز بماند و فرزند اشرف زاده هم همیشه در گروه اشرف بماند.

ج) از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دورۀ ایران باستان پی میبرید؟

وجود نظام طبقاتی بین مردم و نبود امکان تحصیل برای طبقه پایین.

4- از نظر دین اسلام مردم برای باسوادشدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در ایران اسلامی را با دوران باستان مقایسه کنید.

از نظر دین اسلام انسان‌ها با هم فرقی ندارند و همه یکی هستند بنابراین همه حق تحصیل و باسواد شدن دارند. در دین اسلام به سواد به‌صورت ویژه پرداخته‌اند که با شنیدن حدیث پیامبر به اهمیت و جایگاه آن پی می‌بریم:

پیامبر (ص): طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!