جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟/فعالیت صفحه 129

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 129

10- به نظر شما کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب‌تر است؟ چرا؟

اختراع ارابۀ داس دار بود به دلیل اینکه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف، هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!