جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟/عالیت صفحه 125

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 125

4- بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند. چرا؟

به دلیل وسیع بودن حکومت هخامنشیان و وجود چندین تمدن با خط و زبان متفاوت منشیان و دبیران مجبور بودند به چند زبان مسلط باشند.

5- حدس بزنید: چشم و گوش‌های شاه چه موضوعاتی را به شاه خبر می‌دادند؟

از فعالیت‌های شورشگران و انقلابیونی که می‌خواستند علیه شاه قیام یا شورش کنند خبر می‌دادند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!