جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوم: من مسئول هستم/فعالیت صفحه 9

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 9

6- متن زیر را در کلاس بخوانید و با همفکری و گفت و گو به پرسش‌ها پاسخ دهید.

1-  شما در کدامیک از نهادهای اجتماعی مدرسه عضو هستید؟ چرا؟

برعهده دانش آموز

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!