جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سیزدهم: جمعیت ایران/فعالیت صفحه 75

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 75

3- گفت و گو کنید.

الف) به نظر شما اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود در آینده با چه مشکلتی روبه رو می‌شویم؟ چند مورد بیان کنید.

کم شدن نیروی کار انسانی، افزایش جمعیت سالمند، ایجاد خطرات فرهنگی و اجتماعی، افزایش هزینه بیمه و طرح‌های حمایتی از طرف دولت برای بازنشستگان و ….

ب) در کشورهایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می‌یابد؟

جمعیت کودکان و جوانان سنین بین یک تا بیست و پنج سال

پ) داشتن جمعیت جوان برای کشور ما چه مزایایی دارد؟ 

جمعیت جوان و نیروی کار افزایش می‌یابد، بازدهی بالای اقتصادی و افزایش تولید، تامین نیازهای اقتصادی و نظامی کشور

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!