جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سیزدهم: جمعیت ایران/فعالیت صفحه 74

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 74

1- نقشه خوانی: با توجه به نقشه و راهنمای آن، ابتدا جمعیت کشورها را محاسبه کنید و سپس به ترتیب در جدول بنویسید. 

رتبه 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نام کشور پاکستان ترکیه-ایران آذربایجان-امارات افغانستان ارمنستان عراق عربستان ترکمنستان کویت
جمعیت (میلیون نفر) 197 81 10 35 3 38 33 6 4

2- ایران در بین کشورهای همسایه از نظر جمعیت در چه رتبه‌ای قرار دارد؟

رتبه دوم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!