جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟/فعالیت صفحه 47

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 47

5- اگر بخواهید از میدان انقلاب به تقاطع کارگر شمالی و بلوار کشاورز بروید، چه مسافتی (چند متر) را باید طی کنید؟

این فاصله روی نقشه حدود 4 سانتی متر است که این چهارسانتی متر بر اساس مقیاس خطی برابر 800 متر روی زمین است.

6- اگر بخواهید از میدان انقلب تا چهارراه فلسطین بروید چند متر را طی می‌کنید؟ چند کیلومتر؟

فاصله در نقشه 5 سانتی متر است که بر اساس مقیاس خطی برابر با 1000 متر یعنی یک کیلومتر است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!