جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟/فعالیت صفحه 48

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 48

7- عکس‌های 1 و 2 را با هم مقایسه کنید و بگویید از هر تصویر چه چیزهایی دربارۀ ویژگی‌های طبیعی یا انسانی این منطقه‌ها
می‌توانید حدس بزنید؟ چرا؟

در عکس یک ویژگی‌های انسانی یک مطقه مانند خانه و بازار و مغازه و وسایل مورد نیاز انسان‌ها دیده می‌شود.

در عکس دو ویژگی‌های طبیعی یک منطقه مانند رودخانه، کوه، دشت و جلگه، دره و کوهپایه و .. دیده می‌شود.

9- آیا میدانید که مسلمانان از پیشگامان دانش جغرافیا بودند و نقشه‌های فراوانی از جهان و نقاط مختلف آن تهیه کرده‌اند؟
دانش و کتاب‌های این عالمان مسلمان، در پیشرفت جغرافیا در جهان، مؤثر بوده است. چند نفر از جغرافیدانان مسلمان را شناسایی و در کلاس معرفی کنید.

مسلمان ايراني مانند: ابن خردادبه، يعقوبي، ابن فقيه همداني، ابوزيد بلخي و ابو ابراهيم استخري

از ميان عرب‌ها همچون: قدامه بن جعفر، مسعود، مقدسي، ابن حوقل و ياقـوت حموي 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!