جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران/فعالیت صفحه 120

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 120

2- به تصویر نقش برجستۀ بیستون دقت کنید. به نظر شما چرا شاهان دستور میدادند چنین نقش برجسته‌هایی روی سنگ‌ها
کنده شود؟

چون هنر حجاری در آن زمان بسیار رونق داشت پادشاهان از آن هنر برای ایجاد اثری ماندگار از خود و جایگاه نظامیشان در جهان استفاده می‌کردند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!