جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران/فعالیت صفحه 110

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 110

1- کاربرگۀ شمارۀ (16) بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس انجام دهید. 

کاربرگه شماره 16

بررسی شواهد (سنگ نگاره)

این سنگ نگاره در محل ابراهیم آباد اراک بر روی کوهی قرار دارد و متعلق به چند هزار سال پیش است. همانطور که مشاهده
می‌کنید روی آن شکل‌هایی کنده شده است. به نظر میرسد، انسان‌های آن دوره تصویر حیواناتی نظیر سگ، بز کوهی، قوچ، گرگ، آهو، ابزار شکار و شکارچی را روی سنگ کنده باشند.

1- دور هریک از موارد بالا را که می‌توانید در سنگ نگاره پیدا کنید خط بکشید.

عکس: سنگ نگاره

 

2- این سنگ نگاره چه مرحله‌ای از زندگی بشر را نشان میدهد؟

زندگی در دوران غارنشینی و شکار

3- به نظر شما چرا انسان‌های آن دوره، چنین تصویرهایی را روی سنگ‌ها می‌کندند؟ گفت و گو کنید.

ابزار های انسانهای غار نشین در این دوره از سنگ بود و آنها به یادبود شکارهایشان، نقش هایی روی دیوارغارها کشیده و یا بر روی کوه های اطراف خود کنده بودند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!