جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران/فعالیت صفحه 115

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 115

5- به تصاویر این درس توجه کنید و با همفکری یکدیگر بگویید هریک سرگذشت کدام پیامبر الهی را نشان میدهد.

تصویر (1): حضرت نوح (ع)

تصویر (2): ابراهیم (ع)

تصویر (3): حضرت موسی (ع)

6- به فهرست سوره‌های قرآن کریم مراجعه کنید:

الف) نام سوره‌هایی را که به نام یک پیامبر نامیده شده، استخراج کنید و بنویسید.

آل عمران، محمد، نوح، لقمان، یونس، ابراهیم

ب) معنی آیات 103 تا 140 سورۀ اعراف را بخوانید. این آیات مربوط به سرگذشت کدام پیامبر الهی است؟ به‌طور خلاصه در کلاس تعریف کنید.

این آیات درباره زندگی حضرت موسی (ع) بود که در کودکی مادرش برای اینکه حضرت موسی (ع) را از مرگ نجات دهد او را داخل صندوقی گذاشت و در رود نیل انداخت. این صندوق جلوی قصر فرعون ایستاد و همسر فرعون از او خواست تا به فرزندخواندگی قبول کند. حضرت موسی (ع) در قصر فرعون بزرگ شد و به پیامبری مبعوث شد و در نهایت فرعون و آل کافر او را سرنگون کرد.

7- از مطالعۀ زندگی پیامبران الهی به چه نکاتی پی می‌برید؟

پیامبران الهی در همه حال از دستورات خداوند اطاعت می‌کردند و همگی مردم را به یکتا پرستی دعوت می‌کردند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!