جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هشتم: مصرف/فعالیت صفحه 38

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 38

1- به نظر شما باتوجه به آن‌چه درباره سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادله پول بهتر است؟ آیا راه‌های دیگری نیز برای مبادله می‌شناسید؟

بهترین شکل مبادله پول کارت اعتباری است و راه‌های دیگری مانند خرید ایترنتی برای مبادله وجود دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!