جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هشتم: مصرف/فعالیت صفحه 41

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 41

7- تحقیق کنید این علامت که بر روی برچسب بسته‌بندی برخی کالاها وجود دارد، نشانه چیست؟

عکس: نماد سبزرنگ بازیافت

جواب:

نماد بازیافت یک علامت بین‌المللی است که برای عمل بازیافت مواد، برگزیده شده‌است. این علامت شامل سه پیکان است که همدیگر را دنبال می‌کنند و به معنی چرخه بی‌پایان است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!