جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ/فعالیت صفحه 107

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 107

3- به چند گروه تقسیم شوید و همفکری کنید و یکی از موضوعات زیر را انتخاب و دربارۀ آن پرسش‌های تاریخی طرح کنید. (نیازی نیست به پرسش‌ها پاسخ دهید.) هر گروه پرسش‌های بیش‌تری طرح کند، امتیاز بیش‌تری می‌گیرد.

هنر و صنعت ایرانیان باستان

  • بهترین نمونه از هنر و صنعت ایرانیان باستان چیست؟
  • شکوفایی هنر و صنعت ایرانیان از چه زمانی اوج گرفت؟
  • چند نمونه از معروف ترین صنعت و هنر فلزکاری در ایران را نام ببرید.

حمله اسکندر به ایران

  • حمله اسکندر به ایران در کدام عصر و سلسله اتفاق افتاد؟
  • در زمان حمله اسکندر به ایران کدام پادشاه حکومت می‌کرد؟
  • دلیل حمله اسکندر به ایران چه بود؟

سقوط سلسله ساسانیان

  • آخرین پادشاه سلسله ساسانیان که بود؟
  • چرا سلسله ساسانیان سقوط کرد؟
  • سقوط سلسله ساسانیان در چه تاریخی بود؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!