جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ/فعالیت صفحه 106

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 106

2- آیا می‌توان تنها با استناد به شواهد و مدارک برجای مانده (یعنی یافته‌های باستانشناسان)، به واقعیت و احوال گذشتگان پی برد؟ به نظر شما چه راه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ در این مورد، با معلم خود گفت و گو کنید.

بله، با مطالعه کتاب‌های تاریخی و شرح حال گذشتگان و پرس و جو از سالمندان و افراد مسن در خانواده که آن‌ها هم از گذشتگان شنیده اند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!