جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفتم: تولید و توزیع/فعالیت صفحه 35

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 35

7- همفکری کنید و طرح و پیشنهاد بدهید: آیا می‌توانید در مدرسه فعالیت تولیدی داشته باشید؟

کارگاه تولید اغذیه برای تامین بوفه مدرسه

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!