جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهاردهم: منابع آب و خاک/فعالیت صفحه 83

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 83

7- با یکی از سالمندان خانواده یا فامیل طبق کاربرگۀ شمارۀ (12) مصاحبه کنید و نتیجه را در کلاس بخوانید.

عکس:

سوال: آیا وقتی هم سن من بودید به راحتی به آب دسترسی داشتید؟چطور؟

پاسخ: نه خیر ما به چشمه می رفتیم و از آن جا آب مورد نیاز خود را تهیه می کردیم.

سوال: وقتی جوان بودید، مصرف آب در خانه شما چه فرقی با امروز داشت؟

پاسخ: مصرف آب نسبت به امروز خیلی کمتر بود به طوری که در شست و شوها از آب کمی استفاده می کردیم.

سوال: آیا شما در خانه تان حمام و دوش داشتید؟

پاسخ: نه خیر برای حمام کردن به حمام های عمومی می رفتیم.

سوال: آیا شما در خانه تان آب گرم داشتید؟ آب را چطور گرم می کردید؟

پاسخ: نه خیر آب گرم نداشتیم برای گرم کردن آب آن را روی حرارت قرار می دادیم.

سوال: لباس هایتان را چطور می شستید؟

پاسخ: با دست هایمان در چشمه.

سوال: آیا در زمان شما، مردم از صرفه جویی در آب یا قطع آب یا کمبود آب حرف می زدند؟چرا؟

پاسخ: خیر چون آن موقع مصزف آب زیاد نبود و منابع زیر زمینی پر آب بودند البته در مواقع خشکسالی حرف از صرفه جویی می شد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!