جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهاردهم: منابع آب و خاک/فعالیت صفحه 80

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 80

3- میانگین بارش سالانه کشور ما حدود 230 میلیمتر است. روی نمودار مقابل این میانگین را با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

با توجه به نمودار چون ایران دارای بارش کم در طول سال است و جزء کشورهای کم باران است باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!