جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهارم: قانون گذاری/فعالیت صفحه 18

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 18

3- منظور از اینکه همۀ افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست؟ مثال بزنید.

همه افراد کشورمان چه زن و چه مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند. همه از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون به‌طور یکسان درمورد مردم حکم صادر می‌کند و مهم نیست که افراد چه مقام و جایگاهی در جامعه دارند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!