جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهارم: قانون گذاری/فعالیت صفحه 17

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17

1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید.

شما میتوانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید. 

  • احترام به مسئولین مدرسه
  • حفظ نظم و انضباط در مدرسه
  • تمیز نگه داشتن کلاس‌ها و مدرسه
  • حضور به موقع در مدرسه
  • احترام به معلم هنگام وارد شدن به کلاس

2- نقد کنید: هر گروه مقررات پیشنهادی خود را بخواند و علل تعیین آن‌ها را توضیح دهد. سایر دانش‌آموزان بگویند آیا با این مقررات موافق‌اند یا نه؟ چرا؟ برای نقد مقررات توجه کنید که آیا مقررات پیشنهادی، واقع‌بینانه و قابل اجرا هستند؟ آیا این مقررات موجب بهتر شدن امور می‌شود؟ یا این مقررّات حقّی را از کسی ضایع نکرده است؟

برعهده خود دانش‌آموز می‌باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!