جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس یازدهم: تنوع آب و هوای ایران/فعالیت صفحه 60

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 60

1- کاربرگۀ شمارۀ (7) نمودارهای آب و هوایی را در کلاس تکمیل کنید.

کاربرگه شماره 7

عکس: نمودارهای آب و هوایی

جواب: ماه ها

فروردین/ بارش (میلی لیتر) 50/ دما (درجه سانتی گراد) 8

اردیبهشت/ بارش (میلی لیتر) 24/ دما (درجه سانتی گراد) 14

خرداد/ بارش (میلی لیتر) 5/ دما (درجه سانتی گراد) 20

تیر/ بارش (میلی لیتر) 0/ دما (درجه سانتی گراد) 24

مرداد/ بارش (میلی لیتر) 0/ دما (درجه سانتی گراد) 25

شهریور/ بارش (میلی لیتر) 0/ دما (درجه سانتی گراد) 20

مهر/ بارش (میلی لیتر) 7/ دما (درجه سانتی گراد) 14

آبان/ بارش (میلی لیتر) 28/ دما (درجه سانتی گراد) 8

آذر/ بارش (میلی لیتر) 52/ دما (درجه سانتی گراد) 4

دی/ بارش (میلی لیتر) 56/ دما (درجه سانتی گراد) 1-

بهمن/ بارش (میلی لیتر) 54/ دما (درجه سانتی گراد) 0

اسفند/ بارش (میلی لیتر) 53/ دما (درجه سانتی گراد) 4

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!