جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما/فعالیت صفحه 11

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 11

7ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 2

احساس ترس

1ــ جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها می‌ترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

چیزها یا موضوعاتی که از آن‌ها می‌ترسم ترس من: به جا یا نا‌ به‌جا میزان ترس
از جانوران موذی می‌ترسم نا به جا زیاد
ترس از روز قیامت  به جا زیاد
ترس از ارتفاع به جا زیاد
از خیابان به تنهایی رد شوم نا به جا  کم
ترس از تاریکی نا به جا متوسط

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!